Reklamační podmínky

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat vhodnost produktu a záruční podmínky. V případě neodborného použití neodpovídáme za způsobené škody. Kupující má právo podat reklamaci pokud obsah, kvalita, cena a úplnost zásilky neodpovídá potvrzené objednávce.

Prodávající přijímá reklamace každý pracovní den a to e-mailem na adresu info@vegmart.cz nebo standardní poštou zaslanou na adresu sídla prodávajícího. Pro uplatnění reklamace na kvalitu a obsah je třeba zaslat předmět reklamace v původním obalu a množství na adresu sídla prodávajícího. Je třeba přiložit průvodní dopis s údaji objednávky (č. Objednávky nebo faktury) a uvést, zda si kupující přeje zboží vyměnit nebo vrátit peníze (třeba uvést i číslo účtu nebo adresu, kam prodávající peníze zašle v případě uznané reklamace).

V případě jde-li o reklamaci kvality a obsahu předmětu koupě, reklamační řízení začne až po obdržení reklamovaného předmětu. Kupující je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení a o výsledku reklamačního řízení informovat kupujícího a to buď emailem nebo telefonicky. V případě oprávněné reklamace prodávající dodá kupujícímu nové zboží, nebo vrátí peníze ve výši ceny dle původní objednávky.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující může objednané předmět koupě vrátit prodávajícímu bez udání důvodu ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od jeho doručení. V tomto případě je třeba, aby byl předmět koupě vráceno kompletní v nepoškozeném a v původním obalu a množství ve smyslu původně dodané objednávky. Kupující je povinen informovat o zájmu vrácení předmětu koupě prodávajícího předem a to e-mailem na adresu info@vegmart.cz, telefonicky na čísle +421 948 091 081 nebo listovou formou na adrese: INOWIS sro Radlinského 295/1, 010 01 Žilina , Slovensko.

Náklady na zpětné doručení od kupujícího ke prodávajícímu hradí v tomto případě kupující. Při zasílání náhradního zboží za uznanou reklamaci se neúčtují dopravní poplatky. Po obdržení zásilky od kupujícího a zkontrolování jeho obsahu uhradí prodávající cenu předmětu koupě bez nákladů na doručení zpět kupujícímu ve smyslu předchozí dohody a to buď na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Zásilky vrácené z důvodu jejich nepřevzetí spotřebitelům nebudou zasílány zpět spotřebiteli. V tom případě se kupní smlouva ruší. V případě, že spotřebitel sám projeví zájem o opětovné zaslání vráceného zboží, prodávající má právo žádat od spotřebitele i úhradu nákladů spojených s vrácením a opětovným doručením zásilky.

Reklamační formulář naleznete na tomto odkazu: Reklamační protokol

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že Kupující nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Sdružení Slovenská spotřebitelů, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk, tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk ). Kupující je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.